شراب خانگیم بس می مغانه بیار                        حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع

خدای را به میم شستشوی خرقه کنید               که من نمیشنوم بوی خیر از این اوضاع

بیا که رقص کنان میرود به ناله چنگ                   کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع

پ ن: عکس اول از خبر گزاری فارس است...نمایشگاهی که در آن "یو تیوب" را مثل "رمی جمرات" سنگ می زنند...و معلوم نیست این سنگ به تکنولوژی است یا فرهنگ  یا کفر یا....

و عکس دوم ...چند روز پیش در حال عبور از اتوبان حکیم نظرو رو جلب کرد و ثبتش کردم.

پ ن: اشعار از حضرت حافظ