همه چیز خوب است...اگر فقط به خودت فکر کنی و هدف احساس خوشبختی کردن از زندگی کوچک و شخصی خودت باشد.

پ ن:شب چله نزدیکه.....و امسال به یاد ماندنی ترینش خواهد بود