هنوز باران می بارد.....

و هنوز پاییز روی درختان است

خیابانها پر از ماشین و دود است و عصر ها سرد تر از همیشه

زمان میگذرد....

و چه خوب که هنوز تو هستی....تو  و  موسیقی...موسیقی این روزها.

روستایی در دامنه های شمالی البرز