روزگار حساس.....شرایط بحرانی.

تب تند بقا.

دهه شصت نفرت انگیز....

راستی:

بهشت همین نزدیکیاست.....

وقتی که ساز میزنی و بعدش میشه....یک نفس عمیق کشید.

رنگین کمان-یکی از اتوبانهای تهران

پ ن: همه چیز پر از خوبیست....فقط پیدا کردنش با خودته.