از آهنگسازان و ترانه سرایان عزیز...خواهش میکنم:

ترانه ای بسرایند و آهنگی بسازند...که تکرار مکررات نباشه....

بشه شنیدن.....واقعا به یک ترانه خوب نیازمندیم.