فقط چند سال پیشتر.....با رنگهای تند و خطوط مشخص.....

سادگی و صداقت را به صراحت بیان میکردیم.

 

پ ن:به زنبور (سمت راست بالای نقاشی) دقت کنید