همه چیز این دنیا تکراریست....غیر از چیزی که بشه به هنر ربطش داد.

آدما رو هم میشه به هنر ربطشون داد.

خیلی از آدمها تو رو وادار میکنن که ساعتها و روزها و سالها و .....حتی عمر ها بهشون فکر کنی و از حضور و وجودشون لذت ببری.

سال خوبی در پیش خواهیم داشت....

بدون فکر کردن به داد و بی داد کسانی که منافعشون در خطر افتاده و دنبال سرباز  میگردن....زندگی کن.....

فهمیدن یک  بعد از ظهر  خنک و دلنشین اردیبهشت زیبا....نفس کشیدن ......درک زیباییهای همین شهر کثیف و شلوغ ....هنر می خواد.

همین زندگی کردن ما دنیا رو عوض خواهد کرد.....مطمئنم