کارها و حرفهایی است که ربطشان میدهند به خیلی چیزها.

شعر ها و موسیقی هایی است که وصلشان میکنند به خیلی از جاها.

و ارزشهایی است که کمرنگشان میکنند...کمرنگ و کم رنگ......

 

 

پ ن: به مناسب شروع خیلی از طرحها