ما با هم بحث می کنیم و در نهایت عامه مردم را محکوم می کنیم به پیروی از خرافات .جهالت .کج فهمی و گرفتار شدن در دام پوپولیسم و توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعی....

همه در بحث تقصیر را به گردن عامه مردم میندازیم....عامه مردم حتما باید گروهی باشند که از خاصه مردم بیشترند...باید سیاهی لشگر صاحبان قدرت و ثروت باشند...باید در انبوه پیروان خرافت مذهبی باشند...

باید از بیشمار جمعیت احساسی باشند که در نهایت فریب می خورند به راحتی....شعار میدهند به راحتی و تسلیم میشوند ..باز هم به راحتی.

جمعیت عظیمی که برای نان شب....آینده فرزندان به دنیا نیامده شان را می فروشند....

در بحث های من و تو ...آنها و ایشان...روشنفکر و کارشناس....هنرمند و تحصیل کرده....هر کدام با برچسبی خود را از عامه مردم جدا میکنیم....همه خود را غیر از عامه می بینیم.....عامه مردمی که غرق در بیسوادی و جهل و بی هنری و تعصب و خرافات هستند....و همه ما...همه ما از آنها نیستیم...عامه مردمی که باید بیشتر از ما باشند..!!

پس این عامه...این توده عظیم جمعیت...این سیاهی لشگران ...کجایند؟؟؟