با این شرایط و این سختی و این مدیریت بحران......!!!