روزهایی که به اجبار لبخندی بر لب ندارند....و لبانی که به اجبار ترانه هایی را میخوانند که هرگز تا امروز نشنیده بودیم...!!

بوی چای و لیوان یک بار مصرف تمام خیابان را پر کرده ... حماقت و ریا و خودنمایی.

چه کسی برای چه چیزی کشته شد....؟