با کسانی که از هنر بویی نبرده اند....حتما با احتیاط رفتار کن...حتما...!!

 

پ ن:جای خالی استاد همایون خرم عزیز سبز و امید که هنرمندانی همچون ایشان را بیشتر و بیشتر ببینیم

پ ن: منتظر بهاریم.....و میدانیم که می آید...به هرقیمتی.