این بر میگرده به ساختار تفکر و شخصیت یک انسان که چه طوری با اتفاقات،حوادث،تغییرات،تصورات و .... که در کنارش اتفاق می افته برخورد کنه.

یک اتفاق ساده رو میشه عجیب دید یا اینکه غریب...!

شاید با یک چیز غریب بشه ارتباط بهتری برقرار کرد و باهاش آشنا شد و علت رو فهمید(حداقل این اجازه رو بشه به خودمون بدیم که کشفش کنیم) ولی هنگامی که مسئله ای  رو به صورت اعجاب آور و شگفتی آفرین قبول کنیم شاید به عبارتی اطاعت گونه بپذیریم و خودمون رو ناچیز در کشف علت اون بدونیم...!