شاید در سالهای آغازین زندگی باشیم.....!

هر روز شاید در روزهای آغازین باشیم.

آنچه که مسلم است این روزگار را هیچوقت پایانی نیست...این زندگی جاودان ادامه خواهد داشت...در طلوعی دیگر.... قالبی دیگر.....افقی دیگر....و شاید در بلادی دیگر.

چیزی که از روح خداوند در تو دمیده شده یعنی.....تا ابد هستی.

پس نباید به فکر تمام شدن بود و رها شدن از بدبختی و ناراحتی وفقر و رنج و هر چیزی که گرفتارش هستی....!!

باید تغییر داد....طراحی کرد و فرصت را از دست نداد....باید این حرکت و این روند را هدایت کنی...هدایت کنی به سمتی که میخواهی...به سمتی که گمان کنی بهتری....که فقط فکر کنی که بهتری...که فقط فکر کنی که بهتری.

              آبشار دوقلو-دربند

 

پ ن:هوا پر است از بوی اردیبهشت....پر است از بهار