بزرگترین مانع بر سر همه پیشرفتها در زندگی خودمون هستیم.....فقط و فقط خودمون.