همتون میرید...ولی دوباره برمیگردین...دوتایی میرید....یکی بر میگردین...یکی میرید...دوتایی برمیگردیم...ولی برمیگردین همین جا.

پ ن: شاید خیلی ها ایرادات فنی و ساختاری به این فیلم بگیرن...ولی فرصت تو سینما دیدنش رو از دست ندین