امروز و فردا و همه فردا ها گویا....بایدد به این فکر باشیم....کسب درآمد از راه های مختلف....ثروت که چه ارض کنم....درآمدی برای رفع بی نیازی...نیازی که هر روز بیشتر و بیشتر میشود....خواسته هایی که هر روز با روز قبل متفاوت ترند..!!

پیش میرویم......به پیش.....اصلا همگی به پیش..... ملت به پیش...

پیش به سوری رقابت بیشتر داشتن....بیشتر بلعیدن و بیشتر سهم بردن...هر کس سهم بیشتری گرفت..او برنده است....اوست یگانه برنده این بازی...اوست یگانه الگوی موفقیت....سهم بیشتر و بیشتر و بیشتر.....

تا عمر داریم و تا نفسی می آید جمع میکنیم...نه برای ثروت مند شدن...بلکه برای رفع نیاز.

 

پ ن:

انسانهای منطقی خود را با شرایط دنیا تطبیق می دهند.

انسانهای غیر منطقی دنیا را با خود تطبیق می دهند .

به همین دلیل است که همه پیشرفت ها به انسانهای غیر منطقی بستگی دارد.

(جرج برنارد شاو)