در کلان شهر آلوده و غبار آلود و کثیف و پر سرو صدا....

نه باران می بارد.....و نه حوصله می ماند.

 

 

 

پ ن: چیزی در این دنیا محو نمیشود....فقط کمرنگ تر خواهد شد.