بهار دلکش رسید و ....امسال هم دل ما به جا بود...و نفهمیدم چه طور میشود که بهار بیایید و دلی به جا نباشد...!

امیدوارم که بهار برای من همیشه ...مثل همان اولین روزهایی که درکش کردم....انرزی بخش بماند.....صدای پرندگانو درختان و آب را تا هستم بشنوم.....و از نسیم بهار لذت ببرم.

شادی را با همه دوستان و آشنایان گرامی تقسیم میکم....امیدتان پایدار و دلتان آرام و لبتان خندان.

همه چیز درحال نو شدن و زایش و دگردیسی است......همه خوبی ها برای همه و همه زیبایی ها برای کسانی که میبینند.

نوروزتان خجسته.