تنها حسرتی که در زندگی خواهد ماند :

لحظاتی است که می توانستی مضرابی به ساز بزنی و نزدی....

نغمه هایست که در سر داشتی و ساز نکردی....

و طنین صدایی بود که نشنیدی....