واقعا سئوال همیشه این بوده که کی بهتره و یا کی بدتره؟

 

پ ن:شاید بهترین کار مهاجرت باشه.....مهاجرت از خود به خود دیگری