اوقاتی  هست که هر چقدر هم که در آنها باشی... زندگی کنی..خوش باشی....

باز هم خواهی گفت...کاش بیشتر بودم.

خاطرات خوبت بعضی وقتها قابل تحمل نیستند....گاهی اوقات هم بهترین وسیله برای گذر است....گذر از خودت به خود دیگری.

پ ن:بهار نزدیک است....و باز هم مثل همیشه بهار برای من از اسفند نمناک و لطیف شروع میشود...بهار مبارک....بر همه دنیا مبارک