بهار می آید..

بی صدا و آرام....

بهار برای همه پرندگان و جوندگان و خزندگان و پستانداران و .....است.

بهار برای همه است.

بهارتان شادباش و شادباش و شادباش.

پ ن:امیدوارم امسال کوه و دشت و جنگل و رودخانه را کمتر آلوده کنیم و زندگی ببخشیم به جانداران.