مهر ماه مبارک.....همیشه از آمدن مهر و باز شدن مدارس خوشحال میشم....بیشتر به   خاطر فضای مدرسه و دیدار دوستان و همکلاسیها....این دانش آموزی و دانشجویی ما هم که حالا حالا ها تموم نمیشه....!!

راستی امروز تولد استاد محمد رضا شجریان عزیز هم هست....استاد تولدت مبارک.

شهریور 1388 اصلا برای من  خوب نبود...با رفتن خسرو عزیز شروع شد و با فقدان استاد عزیزم پرویز مشکاتیان پایان تلخی داشت.....چه میشه کرد صحنه گردان این روزگار کس دیگریست

...."باید استاد و فرود آمد برآستان دری که کوبه ندارد"

پاییز مبارک.....