یه کم که دقت بکنی....جوابش رو پیدا میکنی....؟؟ آفرین..فقط باید عدد ها رو پیدا کنی...و سر جاشون بگذاری....

دیدی...دیدی اصلا کاری نداشت....!!

حا لا این یکی رو حل کن.....

چند چند تا...میشه...چند تا...؟؟