برای چهلمین روز درگذشت شگفت انگیز استاد عزیزم پرویز مشکاتیان

ماهم ابن هفته شد ازشهر و به چشمم سالی است

 

  حال هجران،تو چه دانی که چه مشکل حالی است