هنر یا زندگی ، آخرین یادداشت استاد صبا بود

 

شادروان ابوالحسن صبا(١٢٨٢-- ٢٩/٠٩/١٣٣۶) استاد،ردیف دان و مدرس،سه تار،ویولن،سنتور،نی،کمانچه و تنبک. که شاگردان بزرگی  را از خود به یادگار گذاشتند .

ایشان این یادداشت را به خواهشسردبیر مجله اطلاعات هفتگی نوشت و
هشت روز قبل از مرگش به چاپ رسید

""به نظر من هنرمند واقعی نمی تواند از آشفتگی دور بماند
در حقیقت روح بلندپرواز او طالب آزادی و آشفتگی است
و زندگی آشفتگی را دوست ندارد

زندگیمیخواهد همه چیز نظم وترتیب داشته باشد
 
در حالی که هنر از این حسابها سرشنمیشود

اینکه گفتم هنرمند واقعی برای این است که عقیده دارم
هنرمندی که بدون تظاهرتمام وجودش برای هنر کار کند

دلش برای هنر بطپد وهمه فکرش متوجه هنر باشد هنرمندواقعی است
انتظار تشویق داشتن ،روی هنر حساب کردن،  خصایص کسانی است

 
که بههنرمندی تظاهر می کنند وهنرمند واقعی نیستند

زن وزندگی با هم پیوند ابدی دارند
همانطور که زن میل دارد شوهر هنرمند را بهسوی زندگی بکشد

هنر هم با همان شدت یا بیشتر هنرمند را به سوی  خود میکشد
دراین کشمکش روح هنرمند در هم خرد میشود و از بین میرود

زندگی بدون هنر که من حتی تصور آنرا همنمی توانم بکنم
شاید شبیه یک جور زندانسیاهی باشدکه در آن  همه گونه حقی را از انسان
سلب کنند وتنها شام ونهاری جلویاو بگذارند تا به تدریج بمیرد

کار هنری مخصوصا در کشور ما خیلی زجر وناکامی دارد
اما ناگفته نگذارم که چوناین ناکامی برای هنر ودر راه هنر است
بسیار بسیار لذتبخش است لذتی که هیچ زبانیقادر به توصیف آن نیست
ولی اگر بخواهیم روزی هنر را به خاطر این ناکامی ها کناربگذاریم
انوقت چهره ای مخوف از زندگی روبه روی ماست

در راه هنر واعتلای آن همه چیز باید وقف شود""

 

/ 8 نظر / 4 بازدید
سحر شیرمحمدی

دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به ز خفتگی همین یک بیت بس بود ...............................

سحر شیرمحمدی

دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به ز خفتگی همین یک بیت بس بود ...............................

سحر شیرمحمدی

اگر می شد هنرمندانه ترین شکل زندگیم را تجربه کنم به بهار ,پاییز آشفته دلم را تقدیم می کردم...........چه تلفیقی است وصل در عین هجران..............................

مینا آذران

زندگی بی موسیقی اشتباه خواهد بود . [لبخند] موسیقی هم جز’ هنرهاست . مگه نه؟

مسعود پاد

سلام اولا.سال نوتان مبارک دووما.ممنون از مطالب مفید ومقاله های زیباتان سوما .اقا این عکس ها چی شد؟ چهارما.خیلی چاکریم

ستاره

سلام.....[لبخند].... خداحافظ

محسن اصفهانی

استاد اون موضوع مطروحه در راستای تحول مغزی در قوطی یک فرد را که پیشتر بامدادان تلفنی فرمایش فرمودید مکتوم دیدم. الغرض در کامنتها نیافتم ... مرا به رهنمایی رهنمون شوید .

معراج امانی

سلام در این باب باید گفت گر مرد رهی میان خون باید رفت یک هنرمند باید دنبال درد باشد تا بتواند آنچه را که دیگران نچشیده اند بچشد و با هنر خود آن درد را شیرین و در کام مخاطب بریزد تا او بداند که چنین دردی در جامعه هست و او بی خبر.