گلادیاتورها بتازید.....

اقتصاد ایران در گذر تاریخ.....با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده.....عکس ها خود گواه این تغیرات و البته مقصد معنی دار این تغییرات هستند....؟؟!!

/ 3 نظر / 23 بازدید

خیلی خوبه ... من خیلی از این پولهای برره دارم. ای کاش میشد باهاشون خیلی چیزارو خرید...[لبخند]

کاغذ A4

بحث تخصصی شما شد ... ما فعلا بگوش حرفاتونیم[لبخند]

(m.j)

فکر کنم ارزش این پول برره بیشتر باشه[گل]