تلخک

روزهایی که به اجبار لبخندی بر لب ندارند....و لبانی که به اجبار ترانه هایی را میخوانند که هرگز تا امروز نشنیده بودیم...!!

بوی چای و لیوان یک بار مصرف تمام خیابان را پر کرده ... حماقت و ریا و خودنمایی.

چه کسی برای چه چیزی کشته شد....؟

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
سحر

در انزوا چه کسی خواب افتاب دید تا من به انتظار بمانم کنار دریچه... و در خیال بال کبوتر سقوط کنم میان سیاهی...

درود .... انحطاط فرهنگی زمانی رخ میدهد که یک ملت چرایی رفتارهای خود را نمیدانند و همواره خوایی هست بجای همه نمیدانم ها بنشیند ...